Brand Name

İŞ BAŞVURUSU AYDINLATMA METNİ

Kısıklı Mahallesi, Hanımseti Sokak No. 46 34692 Üsküdar/İstanbul adresinde mukim, Link Plus Bilgisayar Sistemleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (“Şirket”) olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda (“Kanun”) tanımlı veri sorumlusu sıfatıyla işlediğimiz kişisel verilerinizin güvenliğine önem veriyoruz. Bu nedenle sizleri kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin olarak bilgilendirmek isteriz.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMACI VE HUKUKİ SEBEBİ

Kişisel verileriniz 6698 sayılı Kanun ve ikincil düzenlemelere uygun olarak aşağıda belirtilen amaçlar ve hukuki sebepler çerçevesinde işlenmektedir: Bu kapsamda iş başvuru formunu doldurmanız veya herhangi bir şekilde iş başvuru formu veya CV’lerinizi iletmeniz durumunda Kimlik Bilgileriniz, İletişim ve İletişim Adresi Bilgileriniz, Eğitim Bilgileriniz, Mesleki Deneyimleriniz “Veri Kategorileri” olarak iş başvurunuzun değerlendirilmesi ve işe alınacak uygun adayın belirlenmesi amacıyla işlenmektedir. Sayılan bu kişisel veriler, 6698 sayılı Kanunun 5/2-f maddesi kapsamında şirketin meşru menfaatleri doğrultusunda işlenecektir. CV’lerinizin “Sağlık Bilgisi, Dernek-Vakıf Üyelik Bilgisi” gibi Özel Nitelikli kişisel veriler içermesi halinde, gerekli ise açık rızanıza başvurulacak, bunun mümkün olmaması halinde maskeleme yolu ile özel nitelikli kişisel verileriniz silinecektir.
İş başvuru formunu doldurmanız veya herhangi bir şekilde iş başvuru formu veya CV’lerinizi iletmeniz ve/veya başka bir suretle referans kişisi vb. gibi 3. kişilere ait bilgileri, tüzel kişiliklere ait ticari sırları ve/veya gizli bilgileri paylaştığınız esnada, söz konusu izinlerin sizin tarafınızda alındığını kabul etmektesiniz. Şirket’e bu konuda yönlendirilecek herhangi bir idari ve/veya cezai yaptırımlara karşı yasal haklarımızı saklı tutmaktadır.

KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI

Şirket, CV’nizin özel nitelikli kişisel verileri ihtiva ediyor olması durumunda açık rızanızı alarak ve/veya özel nitelikli kişisel verilerinizi paylaşımdan önce maskeleyerek, iş başvurunuzun uzman kişilerce değerlendirilmesi ve uygun adayların işe alımının yapılması amacıyla, yurt içinde işin yerine getirilmesi için paylaşılması gereken üçüncü kişi iş ortaklarıyla, Kanunun 8. ve 9. maddelerine uygun olarak paylaşabilir. Yukarıda belirtilen veri kategorileri altındaki kişisel veriler, meşru menfaat hukuki sebebine dayalı olarak işlenen kişisel verileriniz olacağından, eğitim faaliyetleri, sınavların yapılması ve aday değerlendirme faaliyetlerinde destek almak üzere, üçüncü kişi iş ortaklarıyla paylaşılacaktır.

KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMLERİ VE HUKUKİ SEBEBİ

Şirket, işe alım prosedürünün yerine getirilmesi ve insan kaynakları operasyonunun etkili yönetilmesi meşru amacına dayanarak, iş başvuru formu veya CV’lerinizde yer alan kişisel verilerinizi, Şirkete elden teslim etmeniz, kariyer mecralarında yayınlanan ilanlara başvuruda bulunmanız veya işbu sayfadaki online başvuru sistemine aktarmanız yoluyla elektronik olarak toplamaktadır.

KİŞİSEL VERİLERİN SAKLANMASI

Yukarıda sayılan kişisel verileriniz 6698 sayılı Kanun’unun 5/2-f maddesi uyarınca 1 yıl süreyle sistemimizde saklanır. Saklama süresi boyunca, Başvuru Formu ve/veya CV’nize ulaşım yalnızca İnsan Kaynakları operasyonunu yerine getiren yetkili kişilerce sağlanır.

KİŞİSEL VERİLERİNİZE İLİŞKİN HAKLARINIZ

Veri sahibi olarak Şirket’ başvurarak; Kanun’un 11. Maddesi kapsamında:
• Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
• Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
• Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
• Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemlerin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• İşlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemlerin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
• Kanun’un 7. maddesinde yer alan şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini ya da yok edilmesini isteme, yapılan düzeltme, silme ya da yok etme işlemlerinin kişisel verilerin paylaşıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini talep etme,
• Kişisel verilerinizin Kanun’a aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.
Yukarıda sayılan haklarınıza ilişkin taleplerinizi Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’in 6.maddesinde öngörülen başvuru usullerine uygun olarak Şirket’e iletmeniz durumunda Şirket, talebinizi niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde Şirket, Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücreti talep edebilecektir.

Saygılarımızla,

Link Plus Bilgisayar Sistemleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

Redington Grup, bilgi teknolojisi alanında Türkiye, Orta Doğu, Afrika ve Singapur dahil Güney Asya bölgelerini kapsayan 37'den fazla ülkede 230'dan fazla uluslararası şirketle ortaklık yaparak faaliyet göstermektedir.

All Rights Reserved - REDINGTON.COM.TR 2020 - Website and CRO Optimization: Popupsmart